Исши окыу режелер

5340500-Қурылыс материаллары буйымлары

5340200-Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы

5340400-Инженерлик коммуникациялары қурылысы ҳәм монтаж

Намунавий окыу режелер

5340500-Қурылыс материаллары буйымлары

5340200-Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы

5340400-Инженерлик коммуникациялары қурылысы ҳәм монтаж